Inspeksjon / kontroll

Safe Control utfører inspeksjon – kontroller av bruer, kaier og støttemurer iht. Statens vegvesen håndbøker R-411 – V441. Inspeksjonene som utføres er årlige enkelinspeksjoner, hovedinspeksjon hvert 5. år samt spesialinspeksjoner dersom det oppdages store feil eller mangler ved konstruksjonene. I tillegg utføres etterberegning av aksellaster/totalvekter (link til «Etterberegning bæreevne bruer»)  

Formål med inspeksjoner er å påse at konstruksjonene ikke medfører risiko mht. bæreevne og trafikksikkerhet, og at konstruksjonseier har oversikt over tilstand på konstruksjonen for å kunne iverksette nødvendige tiltak mht. å oppfylle gjeldende krav. I tillegg å dokumentere drifts og vedlikeholdsbehov og utarbeide kostnadsestimater.  Dette har vært Safe Control sitt største satsingsområde siden oppstarten i 1996 og vi har flere dyktige inspektører på dette feltet med bred erfaring. 

Meld interesse