Hovedplan Veg

Standarden på mye av det kommunale veinettet er for dårlig. Dette gjelder både dekkekvalitet, bredde, bæreevne og veiobjekt.  

Ved å utarbeide en hovedplan vei vil tilstanden dokumenteres og konsekvensen av for lave bevilgninger synliggjøres. Mange kommuner har fått økt sine budsjetter etter utarbeidelse av hovedplan vei.  

Det er opp til den enkelte kommune å bestemme innhold og omfang av en hovedplan, ut fra både ressurser og økonomi, men vi har god erfaring med følgende inndeling:  

 • Sammendrag 
 • Bakgrunn 
 • Rammevilkår 
 • Mål og strategi 
 • Inndeling av det kommunale veinettet i veityper (hoved-/samle-/adkomstvei) 
 • Tilstandsregistrering av veidekke og grøfter 
 • Visuell vurdering av bæreevne 
 • Forslag til tiltak for oppgradering til ønsket bæreevne 
 • Kostnadsoverslag for oppgradering til ønsket bæreevne 
 • Kostnadsoverslag for oppgradering fra grusdekke til asfaltdekke 
 • Beregne kostnader for drift og vedlikehold av hele veinettet 
 • Beregne vegkapital og etterslep 
 • Utarbeide handlingsplan for det 1. året for 4 alternative bevilgningsnivå 
 • Utarbeide økonomiplan for 2 planperioder (8 år) og for 4 alternative bevilgningsnivå 
 • Foreslå optimalt bevilgningsnivå for å bevare vegkapitalen  
 • Anbefaling av prioriterte veger for alternative bevilgningsnivåer  
 • Beskrivelse av eventuelle bruer og kaier 
 • Beskrive bruk av lagrede data i NVDB

Data om dekketilstand, dekketype, vegbredde og trafikkmengde kan legges inn i Nasjonal vegdatabank.

Meld interesse